Funktionella team kommer inte till av sig själv

Samarbetet i en ledningsgrupp sätter tonen för hur resten av medarbetarna i organisationen förhåller sig till varandra. Framgångsrika ledningsgrupper vet hur de ska arbeta tillsammans för att sätta riktningen och skapa det engagemang som tar organisationen framåt.

Teamen lyckas bäst när de bygger en grund av tillit, öppenhet, gemensamma mål, ömsesidigt ansvar och erfarenhetsbaserat lärande. 

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper team att ta fram det bästa ur varje enskild medlem och i teamet som helhet. Vi etablerar också den trygghet som behövs för att vi ska våga bli ömsesidigt beroende av varandra, så att vi tillsammans kan ta ansvar. Detta är en förutsättning för ett robust samarbete med kreativitet, effektivitet och uthållighet.

Vi utgår från de faktorer som påverkar teammedlemmarnas engagemang: de grundläggande psykologiska behoven av självbestämmande, mästerskap och tillhörighet. När vi tillsammans tar hänsyn till våra psykologiska behov blir vi i stånd att se varandra och få fram det bästa ur varandra.

Med en kombination av observation, facilitering, undervisning och coachning hjälper vi varje teammedlem att ta ansvar för sitt eget bidrag till teamet. Vi arbetar också med hur teammedlemmar kan kommunicera och fatta beslut så effektivt som möjligt. Dessutom hjälper vi teamet att utveckla den förståelse och kompetens som behövs för att involvera och engagera sina medarbetare så att alla medarbetare tar personligt ansvar och förhåller sig aktivt till sina uppgifter och organisationen som helhet.

Vårt arbete bygger på den mest etablerade och verifierade metoden inom humanistisk psykologi, Sj¨lvbestemmandeteorin. Vi arbetar med engagemang och empati. Vi försöker i allt vi gör att leva som vi lär.

Vi har kommunikationskompetens

Vi arbetar utifrån kommunikations- och lärandemodellen Neurolinguistic Programming, NLP, som ger oss ett praktiskt förhållningssätt till teamutveckling. Med NLP som ramverk får du den förståelse och de verktyg du behöver för att hjälpa dina medarbetare.

Vill du veta mer om hur vi kan stärka ditt team? Ta gärna kontakt med oss. 

Du kan använda formuläret under eller kontakta oss med e-post aph@interaction.no eller telefon +46-708-946247  eller +47-48950894.

  • (?)